Bendrosios nuostatos
1.1. Šios prekių pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės”), jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Sutinku”), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu tinklalapyje www.adoturas.lt susijusios nuostatos.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

1.3. Pirkti tinklalapyje www.adoturas.lt turi teisę:

1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka

1.3.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis

1.3.3. juridiniai asmenys

1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

Asmens duomenų apsauga
2.1. Pirkėjas, norėdamas pirkti prekes tinklalapyje www.adoturas.lt, gali užsiregistruoti šioje internetinėje svetainėje, įvesdamas savo registracijos vardą (el.pašto adresą) ir slaptažodį. Pirkėjas patvirtindamas šias taisykles sutinka, jog jo nurodytu elektroninio pašto adresu bus siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini užsakymui įvykdyti.

Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas
3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs prekes ir suformavęs prekių krepšelį, susipažįsta su Taisyklėmis bei pažymi varnelę prie teiginio „Sutinku”.

3.2. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma tinklalapio www.adoturas.lt duomenų bazėje.

Pirkėjo teisės
4.1. Pirkėjas turi teisę įsigyti prekes tinklalapyje www.adoturas.lt šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti nuotolinės prekių pirkimo – pardavimo sutarties, jeigu Pardavėjas neįvykdo savo įsipareigojimų.

4.3. Pirkėjas neturi teisės atsisakyti nuotolinės prekių pirkimo – pardavimo sutarties, pagal kurią prekės vartotojui pilnai perduotos, jeigu prieš prekių pardavimą buvo gautas vartotojo aiškus sutikimas ir pripažinimas, kad jis neteks teisės atsisakyti sutarties, kai Pardavėjas visiškai įvykdys sutartį.

Pirkėjo įsipareigojimai
5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5.2. Prieš sudarydamas nuotolinę pirkimo – pardavimo sutartį Pirkėjas įsipareigoja išsamiai susipažinti su visomis pirkimo sąlygomis.

5.3. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skiltyje „Susisiekite su mumis” nurodytais kontaktais.

5.4. Pirkėjas, naudodamasis tinklalapiu www.adoturas.lt, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

6.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti tinklalapio www.adoturas.lt darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis tinklalapiu www.adoturas.lt arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

6.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti tinklalapio www.adoturas.lt veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.

Pardavėjo įsipareigojimai
7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę pirkti prekes tinklalapyje www.adoturas.lt.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą tinklalapio www.adoturas.lt registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir „Taisyklėse dėl asmens duomenų apsaugos” nustatytus atvejus.

7.3. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo pasirinktu būdu pristatyti užsakytas prekes Taisyklėse nurodytomis sąlygomis.

7.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas parduoti Pirkėjui užsakytų prekių, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašią prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 darbo dienų.

Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai
8.1. Prekių kainos tinklalapyje www.adoturas.lt ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM.

8.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes www.adoturas.lt pateikiamais būdais.

Prekių kokybės garantija
9.1. Kiekvienai tinklalapyje www.adoturas.lt parduodamai prekei yra suteikiama garantija dėl gamybinio broko.

Atsakomybė
10.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

10.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis tinklalapiu www.adoturas.lt

10.3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei tinklalapiu www.adoturas.lt naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie tinklalapio naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

10.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

10.5. Jei Pardavėjo tinklalapyje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

10.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

Akcijos
11.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti tinklalapio www.adoturas.lt įvairias akcijas.

11.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet kokie akcijų sąlygų tvarkos pakeitimai ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.

Apsikeitimas informacija
12.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

12.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skiltyje „Susisiekite su mumis” nurodytais kontaktais.

Baigiamosios nuostatos
13.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

13.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

13.3. Dėl kilusio ginčo išnagrinėjimo ne teismine tvarka Pirkėjas turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą

13.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavy

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Krepšelis tusčiasGrįžti į parduotuvę